ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ
Castillo Chalets, joka käsittää yritykset:
Castillo Oy (2391634-5)
Keskikartano oy (2206824-1)

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Terhi Suominen, p. 040 595 4157, terhi.suominen@castillo.fi

3 TIETOSUOJAVASTAAVA
Tietosuojavastaavana toimii Terhi Suominen,, p. 040 595 4157, terhi.suominen@castillo.fi

4 REKISTERIN NIMI
Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Tietoja tarvitaan laskutukseen ja asiakasyhteydenpitoon, sekä viranomaiskäyttöön (matkustajailmoitus).
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri pitää sisällään Castillo Chalets asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus (matkustajailmoitus) , kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta. Rekisterinpitäjä ei vastaa tiedoista joita kolmannen osapuolen toimijat keräävät ja säilyttävät. Esimerkiksi varaussivustot netissä tai Castillo Chaletsin palveluita välittävät matkatoimistot. Rekisterinpitäjä vastaa vain Castillo Chaletsille toimitetusta tiedosta.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Castillo Chalets luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Castillo Chaletsia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Castillo Chaletsia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Castillo Chaletsin hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA
Castillo Chalets poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.
Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla (esim kirjanpidolla ja matkustajailmoituksilla lain määräämät säilytysajat ) tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Castillo Chaletsia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 2.1.2021.